Volver

9 Industria, Innovación e Infraestruturas

A industrialización inclusiva e sostible, xunto coa innovación e a infraestrutura, poden dar renda solta ás forzas económicas dinámicas e competitivas que xeran o emprego e os ingresos. Estas desempeñan un papel clave á hora de introducir e promover novas tecnoloxías, facilitar o comercio internacional e permitir o uso eficiente dos recursos.

Sen embargo, aínda queda un largo camiño que recorrer para que o mundo poida aproveitar ao máximo este potencial. En especial, os países menos desenvolvidos necesitan acelerar o desenvolvemento dos seus sectores manufactureiros si desexan conseguir a meta de 2030 e aumentar a inversión en investigación e innovación científicas.

O crecemento do sector manufactureiro a nivel mundial foi diminuíndo constantemente, incluso antes do brote da pandemia da COVID-19. A pandemia está afectando gravemente a as industrias manufactureiras e está provocando alteracións nas cadeas de valor mundiais e no subministro de produtos.

A innovación e o progreso tecnolóxico son claves para descubrir solucións duradeiras para os desafíos económicos e medioambientais, como o aumento da eficiencia enerxética e de recursos. A nivel mundial, a inversión en investigación e desenvolvemento (I+D), como porcentaxe do PIB, aumentou dun 1,5 % no 2000 a un 1,7 % no 2015, e continuou case no mesmo nivel no 2017. Sen embargo, nas rexións en desenvolvemento foi inferior ao 1 %.

En termos de infraestrutura de comunicacións, máis da metade da poboación mundial está agora conectada e case toda a poboación global vive nunha área con cobertura de rede móbil. Estimase que, en 2019, o 96,5 % da poboación tiña cobertura de rede, como mínimo, 2G.

Temas máis activos

Agora mesmo non hai temas
9.1
Desenvolver infraestruturas fiables, sostibles, resilientes e de calidade, incluídas infraestruturas rexionais e transfronteirizas, para apoiar o desenvolvemento económico e o benestar humano, facendo especial fincapé no acceso alcanzable e equitativo para todos.
9.2
Promover unha industrialización inclusiva e sostible e, de aquí a 2030, aumentar significativamente a contribución da industria ao emprego e ao produto interno bruto, de acordo coas circunstancias nacionais, e duplicar esa contribución nos países menos adiantados.
9.3
Aumentar o acceso das pequenas industrias e outras empresas, particularmente nos países en desenvolvemento, a os servizos financeiros, incluídos créditos alcanzables, e a súa integración nas cadeas de valor e os mercados.
9.4
De aquí a 2030, modernizar a infraestrutura e reconverter as industrias para que sexan sostibles, utilizando os recursos con maior eficacia e promovendo a adopción de tecnoloxías e procesos industriais limpos e ambientalmente racionais, e logrando que todos os países tomen medidas de acordo coas súass capacidades respectivas.
9.5
Aumentar a investigación científica e mellorar a capacidade tecnolóxica dos sectores industriales de todos os países, en particular os países en desenvolvemento, entre outras cosas fomentando a innovación e aumentando considerablemente, de aquí a 2030, o número de persoas que traballan en investigación e desenvolvemento por millón de habitantes e os gastos dos sectores público e privado en investigación e desenvolvemento.
9.A
Facilitar o desenvolvemento de infraestruturas sostibles e resilientes nos países en desenvolvemento mediante un maior apoio financeiro, tecnolóxico e técnico aos países africanos, os países menos adiantados, os países en desenvolvemento sen litoral e os pequenos Estados insulares en desenvolvemento.
9.B
Apoiar o desenvolvemento de tecnoloxías, a investigación e a innovación nacionais nos países en desenvolvemento, incluso garantindo un entorno normativo propicio á diversificación industrial e a adición de valor aos produtos básicos, entre outras cosas.
9.C
Aumentar significativamente o acceso á tecnoloxía da información e as comunicacións e esforzarse por proporcionar acceso universal e alcanzable a Internet nos países menos adiantados de aquí a 2030.
Este obxectivo non ten metas localizadas