Condicións de uso

AVISO LEGAL DAS CONDICIÓNS DE USO, PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DOS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL DO PORTAL DE GOBERNO ABERTO

1. Ámbito de aplicación das condicións de uso

A participación (entendéndoa como participación activa máis aló da lectura do contido presente) no Portal de eParticipación do Consorcio de Turismo Ribeira Sacra (en diante, CTRS) regúlase polas presentes condicións de uso que vinculan a todas as persoas que participen neste sitio web. Por iso, calquera persoa que desexe participar deberá rexistrarse, a cuxo fin se solicitará a aceptación destas condicións de uso.

O Consorcio de Turismo resérvase a facultade de modificar as presentes condicións de uso para a participación no Portal de eParticipación do CTRS, cuxa última versión se publicará neste sitio web.

2. Obxectivo da iniciativa

A través do Portal de eParticipación, o CTRS quere fomentar a participación dos cidadáns, empresarios e visitantes na xestión do destino, implicándooos na xeración de ideas e propostas novas e viables, co obxecto de mellorar a súa calidade de vida e a estancia dos nosos visitantes. É unha aposta decidida por unha xestión máis próxima aos os cidadáns que permitirá recibir as súas propostas e ademais, crear canles directas de comunicación cos gobernos municipais, contribuíndo a tomar as decisións máis acertadas para o interese xeral.

3. Cuestións xerais sobre a participación no Portal de eParticipación do Consorcio de Turismo Ribeira Sacra

Poderá participar calquera persoa física a partir dos 16 anos que se rexistrou previamente no Portal de eParticipación. Mediante a aceptación destas condicións de uso declárase ter 16 anos ou máis. Os maiores de idade a cuxo cargo se atopan os menores, son os plenos responsables da actuación que teñan estes en o Portal de eParticipación.

Ao introducir o título das propostas, recoméndase escribir unha descrición breve e precisa cun máximo de 2000 caracteres. Para completar a argumentación poderanse asociar documentos adxuntos ou das Redes Sociais Vimeo, Youtube, Slideshare, Flickr ou SoundCloud.

4. Obrigacións dos usuarios do Portal de eParticipación

Ao ser o CTRS un punto de encontro cuxo obxectivo é debater, e compartir e valorar propostas relacionadas coa mellora do destino, os usuarios están obrigados a facer un uso dilixente e acorde ao devandito obxectivo.

O CTRS non é responsable do uso incorrecto do Portal de eParticipación polos usuarios ou dos contidos localizados no mesmo, sendo cada usuario responsable do seu uso correcto e da legalidade dos contidos e opinións que compartise.

O CTRS resérvase, por tanto, o dereito para limitar o acceso ao Portal de eParticipación do CTRS de opinións, informacións, comentarios ou documentos que os usuarios queiran incorporar, podendo instalar filtros para ese efecto. Todo iso realizarase unicamente mentres teña o fin de preservar o obxectivo fundamental do Portal de eParticipación.

De acordo á normativa legal vixente queda prohibida a utilización do Portal de eParticipación do CTRS con fins distintos aos de debater, compartir e valorar propostas, e especificamente:

 • Compartir calquera contido que poida ser considerado como unha vulneración en calquera forma dos dereitos fundamentais á honra, imaxe e intimidade persoal e familiar de terceiros ou contra a dignidade das persoas.
 • Compartir imaxes ou fotografías que recollan imaxes ou datos persoais de terceiros sen obter o oportuno consentimento dos seus titulares.
 • Compartir calquera contido que vulnere o secreto nas comunicacións, a infracción de dereitos de propiedade industrial e intelectual ou das normas reguladoras da protección de datos de carácter persoal.
 • Reproducir, distribuír, compartir contidos, informacións ou imaxes que fosen postas a disposición por outros usuarios sen a autorización expresa destes.
 • A súa utilización con fins de publicidade.

A realización de calquera dos anteriores comportamentos permitirá ao CTRS suspender temporalmente a actividade dun participante, inhabilitar a súa conta ou borrar o seu contido, sen prexuízo doutras responsabilidades que poidan ser reclamadas.

No caso de que o contido introducido polos usuarios incorpore unha ligazón a outro sitio web, o CTRS non será responsable polos danos ou prexuízos derivados do acceso á ligazón ou aos seus contidos.

En caso de litixio de calquera clase ou por calquera motivo entre os participantes no sitio web e/o un terceiro, o CTRS quedará exento de calquera responsabilidade por reclamacións, demandas ou danos de calquera natureza relacionados ou derivados do litixio.

5. Uso do Portal de eParticipación

Os participantes poderán acceder e navegar polo Portal de eParticipación libremente e de forma anónima. Só cando queiran realizar algunha acción que implique a creación, apoio ou comentario dunha proposta, ou á participación nun debate, solicitaráselle que introduza as súas credenciais, para cuxa obtención será necesario rexistrarse previamente. O rexistro que permitirá participar comentando en calquera das seccións, creando debates ou propostas, realizarase introducindo os seguintes datos:

 • Nome de usuario
 • Correo electrónico
 • Aceptación das condicións de uso do Portal de eParticipación

O Portal de Goberno eParticipación tamén permite a identificación mediante o usuario de Facebook, Twitter e Google+.

Para participar apoiando propostas, ao usuario requiriráselle que verifique a súa conta cumprindo que ten 16 anos ou máis e estár empadroado nalgún dos Concellos de Ribeira Sacra, para o que se lle guiará a través dunha serie de pasos onde se lle solicitarán datos relativos ao padrón.

6. Condicións para o tratamento dos contidos proporcionados polos usuarios

As presentes condicións regulan os termos aplicables ao contido remitido polos usuarios desta plataforma a través do formulario correspondente (en diante, o contido). Estas condicións aplícanse tanto ao contido inicialmente remitido ao Portal de eParticipación como a calquera contido que se envíe con posterioridade ou se manifeste ao CTRS, debendo significarse o seguinte:

 • A. Non Confidencialidade: Todo o contido remitido polo usuario ao CTRS deberá ser susceptible de ser coñecido polo público en xeral. Por tanto, o CTRS tratará o citado contido como información non confidencial.
 • B. Procedemento:
  • No caso de que o CTRS estea interesado no contido remitido polo usuario, poñerase en contacto con el para solicitarlle información adicional. Dita información terá así mesmo carácter de non confidencial, sen prexuízo de que no caso de que as partes consideren a necesidade de intercambiarse información de carácter confidencial asínese o correspondente Acordo de Confidencialidade.
  • O CTRS resérvase o dereito de non contactar cos usuarios que lle remitisen o contido. Todo iso sen prexuízo do establecido no apartado relativo a "Dereitos de Propiedade Intelectual e industrial".
  • No suposto que o CTRS, á súa enteira discreción, decidise contactar con determinados usuarios, estes coñecen e aceptan que por iso o CTRS non adquire compromiso algún.
 • C. Publicidade ou difusión dos contidos presentados: Os participantes no Portal de eParticipación do CTRS declaran coñecer e aceptar o feito de que a información achegada poderá ser publicada no Portal de eParticipación, así como a través doutros medios que a organización considere oportunos para dar a coñecer esta iniciativa.
 • D. Non devolución material: CTRS carece de obrigación algunha de devolver o Contido remitido polos usuarios.
 • E. Procedemento de aviso e retirada: CTRS procesará as peticións de eliminación ou retirada de contidos que incumpran as condicións de uso que engadisen os participantes. Así mesmo, calquera persoa, con motivos razoados se existe incumprimento das presentes condicións de uso, poderá solicitar a retirada de contidos ao CTRS. O CTRS resérvase o dereito de facer as comprobacións ou verificacións oportunas con carácter previo á retirada de calquera contido.

7. Política de privacidade e protección de datos

 • A. Titularidade dos dereitos de propiedade intelectual e industrial:
  • O usuario que achega o Contido declara, coa aceptación das presentes Condicións, ser titular dos dereitos de propiedade intelectual e/o industrial ou ostentar dereitos suficientes sobre o devandito contido e que ademais o remite ao CTRS de forma voluntaria para a súa divulgación no Portal de eParticipación do CTRS.
  • A titularidade de todos e cada un dos Contidos presentados que se atopen protexidos ou sexan susceptibles de atoparse protexidos, polo Dereito da Propiedade Industrial e Intelectual, corresponde aos autores e/o titulares dos mencionados Contidos.
  • O CTRS non asume responsabilidade algunha, xa sexa directa ou indirecta, respecto de calquera tipo de controversia, disputa e/o litixio que puidese derivarse da publicación, divulgación e/o difusión dos contidos achegados sen o preceptivo consentimento dos seus lexítimos titulares.
  • O CTRS respectará todos os Dereitos de Propiedade Intelectual ou Industrial sobre o contido remitido polos usuarios. Calquera vulneración dos Dereitos de Propiedade Intelectual ou Industrial será responsabilidade da persoa que achegue o contido.
  • O CTRS, pola mera recepción do contido, non recibe do usuario licencia algunha de propiedade intelectual ou industrial, polo que non fará uso do contido salvo aceptación expresa do seu titular.
 • B. Protección de datos: Os datos persoais achegados polos usuarios que se rexistren no Portal de eParticipación, serán tratados de acordo ao exposto no apartado de Política de Privacidade.

8. Normativa aplicable

As normas do ordenamento xurídico español rexen de maneira exclusiva estas condicións de uso. Calquera disputa, controversia ou reclamación derivada destas condicións de uso, ou o incumprimento, rescisión ou invalidación destas, resolveranse exclusivamente ante os xulgados competentes.

9. Revisión das condicións de uso

O CTRS resérvase o dereito de revisar as presentes condicións de uso e a política de privacidade en calquera momento e por calquera razón. No devandito caso, os usuarios rexistrados serán avisados a través deste espazo en liña e, se continúan utilizando o Portal de eParticipación, entenderanse aceptadas as modificacións introducidas.