Volver

5 Igualdade de Xénero

A igualdade de xénero non só é un dereito humano fundamental, senón que é un dos fundamentos esenciais para construír un mundo pacífico, próspero e sostible.

Conseguíronse algúns avances durante as últimas décadas: máis nenas están escolarizadas, e obrígase a menos nenas ao matrimonio precoz; hai máis mulleres con cargos en parlamentos e en posicións de liderado, e as leis estanse reformando para fomentar a igualdade de xénero.

A pesar destes logros, aínda existen moitas dificultades: as leis e as normas sociais discriminatorias continúan sendo xeneralizadas, as mulleres seguen estando infrarrepresentadas a tódolos niveis de liderado político, e 1 de cada 5 mulleres e nenas de entre 15 e 49 anos afirma ter sufrido violencia sexual ou física a mans dunha parella íntima nun período de 12 meses.

Os efectos da pandemia da COVID-19 poderían reverter os escasos logros que se acadaron en materia de igualdade de xénero e dereitos das mulleres.  O brote de coronavirus agrava as desigualdades existentes para as mulleres e nenas a nivel mundial; desde a saúde e a economía, ata a seguridade e a protección social.

As mulleres desempeñan un papel desproporcionado na resposta ao virus, incluso como traballadoras sanitarias en primeira liña e como coidadoras no fogar. O traballo de coidados non remunerado das mulleres aumentou de xeito significativo como consecuencia do peche das escolas e o aumento das necesidades dos anciáns. As mulleres tamén se ven máis afectadas polos efectos económicos da COVID-19, xa que traballan, de maneira desproporcionada, en mercados laborais inseguros. Preto do 60 % das mulleres traballa na economía informal, o que as expón aínda máis a caer na pobreza.

A pandemia tamén conduciu a un forte aumento da violencia contra as mulleres e as nenas. Coas medidas de confinamento en vigor, moitas mulleres atópanse atrapadas na casa cos seus abusadores, con dificultades para acceder a servizos que están padecendo recortes e restricións. Os novos datos mostran que, desde o brote da pandemia, a violencia contra as mulleres e as nenas (e, especialmente, a violencia doméstica) intensificouse.

Temas máis activos

Agora mesmo non hai temas
5.1
Poñer fin a tódalas formas de discriminación contra todas as mulleres e as nenas en todo o mundo.
5.2
Eliminar todas as formas de violencia contra todas as mulleres e as nenas nos ámbitos público e privado, incluídas a trata e a explotación sexual e outros tipos de explotación.
5.3
Eliminar tódalas prácticas nocivas, como o matrimonio infantil, precoz e forzado e a mutilación xenital feminina.
5.4
Recoñecer e valorar os coidados e o traballo doméstico non remunerados mediante servizos públicos, infraestruturas e políticas de protección social, e promovendo a responsabilidade compartida no fogar e a familia, segundo proceda en cada país.
5.5
Asegurar a participación plena e efectiva das mulleres e a igualdade de oportunidades de liderado a tódolos niveis decisorios na vida política, económica e pública.
5.6
Asegurar o acceso universal á saúde sexual e reprodutiva e os dereitos reprodutivos segundo o acordado de conformidade co Programa de Acción da Conferencia Internacional sobre a Poboación e o Desenvolvemento, a Plataforma de Acción de Beijing e os documentos finais das súas conferencias de exame.
5.A
Emprender reformas que outorguen ás mulleres igualdade de dereitos aos recursos económicos, así como acceso á propiedade e ao control da terra e outros tipos de bens, os servizos financeiros, a herdanza e os recursos naturais, de conformidade coas leis nacionais.
5.B
Mellorar o uso da tecnoloxía instrumental, en particular a tecnoloxía da información e as comunicacións, para promover o empoderamento das mulleres.
5.C
Aprobar e fortalecer políticas acertadas e leis aplicables para promover a igualdade de xénero e o empoderamento de tódalas mulleres e as nenas a todos os niveis.
Este obxectivo non ten metas localizadas