Volver

17 Alianzas para Lograr os Obxectivos

Os ODS solo se poden conseguir con asociacións mundiais sólidas e cooperación.

Para que un programa de desenvolvemento se cumpra satisfactoriamente, é preciso establecer asociacións inclusivas (a nivel mundial, rexional, nacional e local) sobre principios e valores, así como sobre unha visión e uns obxectivos compartidos que se centren primeiro nas persoas e o planeta.

Moitos países requiren asistencia oficial para o desenvolvemento co fin de fomentar o crecemento e o comercio. Aínda así, os niveis de axuda están diminuíndo e os países doantes non respectaron o seu compromiso de aumentar a financiación para o desenvolvemento.

Debido á pandemia da COVID-19, agárdase que a economía mundial se contraia fortemente, nun 3 %, en 2020, o que constituiría a súa peor recesión desde a Gran Depresión.

Agora máis que nunca é precisa unha sólida cooperación internacional co fin de garantir que os países que teñen os medios para recuperarse da pandemia reconstrúan mellor e consigan os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible.

Temas máis activos

Agora mesmo non hai temas
17.1
Fortalecer a mobilización de recursos internos, incluso mediante a prestación de apoio internacional a os países en desenvolvemento, co fin de mellorar a capacidade nacional para recadar ingresos fiscais e doutra índole.
17.2
Velar por que os países desenvolvidos cumpran plenamente os seus compromisos en relación coa asistencia oficial para o desenvolvemento, incluído o compromiso de numerosos países desenvolvidos de alcanzar o obxectivo de destinar o 0,7% do ingreso nacional bruto á asistencia oficial para o desenvolvemento dos países en desenvolvemento e entre o 0,15% e o 0,20% do ingreso nacional bruto á asistencia oficial para o desenvolvemento dos países menos adiantados; aléntase aos provedores de asistencia oficial para o desenvolvemento a que consideren a posibilidade de fixar unha meta para destinar ao menos o 0,20% do ingreso nacional bruto á asistencia oficial para o desenvolvemento dos países menos adiantados.
17.3
Mobilizar recursos financeiros adicionais de múltiples fontes para os países en desenvolvemento.
17.4
Axudar aos países en desenvolvemento a lograr a sostibilidade da débeda a longo prazo con políticas coordinadas orientadas a fomentar a financiación, o alivio e a reestruturación da débeda, segundo proceda, e facer fronte á débeda externa dos países pobres moi endebedados a fin de reducir o endebedamento excesivo.
17.5
Adoptar e aplicar sistemas de promoción das inversións en favor dos países menos adiantados.
17.6
Mellorar a cooperación rexional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur e triangular en materia de ciencia, tecnoloxía e innovación e o acceso a estas, e aumentar o intercambio de coñecementos en condiciones mutuamente convidas, incluso mellorando a coordinación entre os mecanismos existentes, en particular a nivel das Nacións Unidas, e mediante un mecanismo mundial de facilitación da tecnoloxía.
17.7
Promover o desenvolvemento de tecnoloxías ecoloxicamente racionais e a súa transferencia, divulgación e difusión aos países en desenvolvemento en condicións favorables, incluso en condicións concesionarias e preferenciais, segundo o convido de mutuo acordo.
17.8
Poñer en pleno funcionamento, a máis tardar en 2017, o banco de tecnoloxía e o mecanismo de apoio á creación de capacidade en materia de ciencia, tecnoloxía e innovación para os países menos adiantados e aumentar a utilización de tecnoloxías instrumentais, en particular a tecnoloxía da información e as comunicacións.
17.9
Aumentar o apoio internacional para realizar actividades de creación de capacidade eficaces e específicas nos países en desenvolvemento a fin de respaldar os plans nacionais de implementación de tódolos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, incluso mediante a cooperación Norte-Sur, Sur-Sur e triangular.
17.10
Promover un sistema de comercio multilateral universal, baseado en normas, aberto, non discriminatorio e equitativo no marco da Organización Mundial do Comercio, incluso mediante a conclusión das negociacións no marco do Programa de Doha para o Desenvolvemento.
17.11
Aumentar significativamente as exportacións dos países en desenvolvemento, en particular con miras a duplicar a participación dos países menos adiantados nas exportacións mundiais de aquí a 2030.
17.12
Lograr a consecución oportuna do acceso a os mercados libre de dereitos e continxentes de maneira duradeira para tódolos países menos adiantados, conforme ás decisións da Organización Mundial do Comercio, incluso velando por que as normas de orixe preferenciais aplicables ás importacións dos países menos adiantados sexan transparentes e sinxelas e contribúan a facilitar o acceso aos mercados.
17.13
Aumentar a estabilidade macroeconómica mundial, incluso mediante a coordinación e coherencia das políticas.
17.14
Mellorar a coherencia das políticas para o desenvolvemento sostible.
17.15
Respectar o marxe normativo e o liderado de cada país para establecer e aplicar políticas de erradicación da pobreza e desenvolvemento sostible.
17.16
Mellorar a Alianza Mundial para o Desenvolvemento Sostible, complementada por alianzas entre múltiples interesados que mobilicen e intercambien coñecementos, especialización, tecnoloxía e recursos financeiros, a fin de apoiar o logro dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible en tódolos países, particularmente os países en desenvolvemento.
17.17
Fomentar e promover a constitución de alianzas eficaces nas esferas pública, público-privada e da sociedade civil, aproveitando a experiencia e as estratexias de obtención de recursos das alianzas.
17.18
De aquí a 2030, mellorar o apoio á creación de capacidade prestado aos países en desenvolvemento, incluídos os países menos adiantados e os pequenos Estados insulares en desenvolvemento, para aumentar significativamente a dispoñibilidade de datos oportunos, fiables e de gran calidade desagregados por ingresos, sexo, idade, raza, orixe étnico, estatus migratorio, discapacidade, situación xeográfica e outras características pertinentes nos contextos nacionais.
17.19
De aquí a 2030, aproveitar as iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir os progresos en materia de desenvolvemento sostible e complemento produto interno bruto, e apoiar a creación de capacidade estatística nos países en desenvolvemento.
Este obxectivo non ten metas localizadas