Volver

10 Redución das Desigualdades

Reducir as desigualdades e garantir que ninguén se queda atrás forma parte integral da consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible.

A desigualdade dentro dos países e entre estes é un continuo motivo de preocupación. A pesar da existencia dalgúns indicios positivos cara a redución da desigualdade nalgunhas dimensións, como a redución da desigualdade de ingresos nalgúns países e o estatus comercial preferente que beneficia aos países de baixos ingresos, a desigualdade aínda continúa.

A COVID-19 intensificou as desigualdades existentes e afectou máis que ninguén aos pobres e ás comunidades máis vulnerables. Sacou á luz as desigualdades económicas e as fráxiles redes de seguridade social que fan que as comunidades vulnerables teñan que sufrir as consecuencias da crise.  Ao mesmo tempo, as desigualdades sociais, políticas e económicas amplificaron os efectos da pandemia.

Na fronte económica, a pandemia da COVID-19 aumentou significativamente o desemprego mundial e recortou drasticamente os ingresos dos traballadores.

A COVID-19 tamén pon en risco os escasos avances que se conseguiron en materia de igualdade de xénero e dereitos das mulleres durante as últimas décadas. Practicamente en tódolos ámbitos, desde a saúde ata a economía, desde a seguridade ata a protección social, os efectos da COVID-19 agravaron a situación das mulleres e as nenas simplemente como consecuencia do seu sexo.

As desigualdades tamén están aumentando para as poboacións vulnerables en países con sistemas sanitarios máis deficientes e en países que se enfrontan a crises humanitarias existentes. Os refuxiados e os migrantes, así como os pobos indíxenas, os anciáns, as persoas con discapacidade e os nenos atópanse especialmente en risco de ser excluídos. Ademais, o discurso de odio dirixido aos grupos vulnerables está en aumento.

Temas máis activos

Agora mesmo non hai temas
10.1
De aquí a 2030, lograr progresivamente e manter o crecemento dos ingresos do 40% máis pobre da poboación a unha taxa superior á media nacional.
10.2
De aquí a 2030, potenciar e promover a inclusión social, económica e política de tódalas persoas, independentemente da súa idade, sexo, discapacidade, raza, etnia, orixe, relixión ou situación económica ou outra condición.
10.3
Garantir a igualdade de oportunidades e reducir a desigualdade de resultados, incluso eliminando as leis, políticas e prácticas discriminatorias e promovendo lexislacións, políticas e medidas axeitadas a ese respecto.
10.4
Adoptar políticas, especialmente fiscais, salariais e de protección social, e lograr progresivamente unha maior igualdade.
10.5
Mellorar a regulamentación e vixilancia das institucións e os mercados financeiros mundiais e fortalecer a aplicación de eses regulamentos.
10.6
Asegurar unha maior representación e intervención dos países en desenvolvemento nas decisións adoptadas polas institucións económicas e financeiras internacionais para aumentar a eficacia, fiabilidade, rendición de contas e lexitimidade desas institucións.
10.7
Facilitar a migración e a mobilidade ordenadas, seguras, regulares e responsables das persoas, incluso mediante a aplicación de políticas migratorias planificadas e ben xestionadas.
10.A
Aplicar o principio do trato especial e diferenciado para os países en desenvolvemento, en particular os países menos adiantados, de conformidade cos acordos da Organización Mundial do Comercio.
10.B
Fomentar a asistencia oficial para o desenvolvemento e as correntes financeiras, incluída a inversión estranxeira directa, para os Estados con maiores necesidades, en particular os países menos adiantados, os países africanos, os pequenos Estados insulares en desenvolvemento e os países en desenvolvemento sen litoral, en consonancia cos seus planes e programas nacionais.
10.C
De aquí a 2030, reducir a menos do 3% os costos de transacción das remesas dos migrantes e eliminar os corredores de remesas cun costo superior ao 5%.
Este obxectivo non ten metas localizadas